تبلیغات
آمار كاربردی - ادامه موضوع نحوه کار با نرم افزار spss

ادامه موضوع نحوه کار با نرم افزار spss

یکشنبه 2 بهمن 1390 06:56 ب.ظ

نویسنده : امید وثوقی

ششمین ستون در Variable View : مقادیر و برچسبهای مقادیر (ستون Values)
در مورد متغیرهای كه ...
گروهی هستند مانند group ، gender و........ ، لازم است گروههای مختلف را با مقادیر وبرچسبهایی مشخص كنیم. فرض كنیم كه به ردیف اول Variable View از ویرایشگر داده ها رفته ایم و نام gender یا جنسیت را وارد كرده ، تعداد رقمهای اعشار آن را به صفر تغییر داده ایم. برای تعریف كردن برچسب در ستون Values مراحل زیر را انجام دهید.
•نشانگر ماوس را برروی ستون
Values قرار داده و كلیك كنید.
•بر روی سه
نقطه سمت راست عبارت None كلیك كنید تا كادر مكالمه Value Labels باز شود.
•كوچكترین كد را كه 1 است ، در چهارگوش متنی
:Value تایپ كنید.
•در
چهارگوش متنی :Value Label كلمه male (مرد) را تایپ كنید ، با این كار دكمه Add فعال می شود.
•هنگامی كه دكمه
Add را كلیك می كنید ، عبارت زیر در چهارگوش پایین ظاهر می شود:
1="male"
•باز در چهارگوش متنی
:Value كد 2 را تایپ كنیدو سپس در چهارگوش متنی :Value Label كلمه female (زن) راوارد كنید بعد دكمه Add را كلیك كنید.
•به همین ترتیب اگر مقدار بیشتری دارید نیز برچسب بگذارید
.
• چهارگوش
پایین به شكل زیر دیده شود:
1="male"
2="female"
•حال كه تمام دو مقدار
گروهبندی دارای برچسب شد ، روی Ok كلیك كنید.
•اگر دروارد كردن كدها یا مقادیر
اشتباه كردید می توانید در چهارگوش پایین آن برچسب را انتخاب كرده و دكمه Remove را كلیك كنید تا آن حذف شود . می توانید مجدداً برچسب مورد نظر خود را طبق دستور بالا اعمال كنید.
بر چسب مقادیر مانند برچسب متغیرها ، در مقایسه با نامگذاری متغیرها
دارای محدودیتهای كمتری است . برچسب مقدار می تواند تا 60 كاراكتر طول داشته باشد ، نسبت به كوچكی و بزرگی حروف حساس است و می توان از فاصله در آن استفاده كرد .اما ، مانند برچسب متغیر ، حداكثر تا 60 كاراكتر آن (معمولاً تنها 20 كاركتر ) در خروجی ظاهر می شود .
یكی از ویژگیهای نسخه
Variable View از ویرایشگر داده های SPSS این است كه كاربر می تواند مقادیر و برچسبهای آن را، از متغیری به متغیر دیگر كپی كند مثلاً در وارد كردن پرسشنامه ها ؛ سوالاتی هستند كه گزینه هایی كه برای جواب آنها در نظر گرفته شده یكی هستند به عنوان مثال طیف لیكرد هستند یعنی از پاسخ دهنده سوالاتی پرسیده شده كه جواب آنها به این صورت است.
خیلی خوب □ خوب □ متوسط □ ضعیف□ خیلی ضعیف □
میتوانید كدهایی از 1 تا 5 برای آنها تعریف كنید . بعد از مشخص كردن مقادیر یك
 متغیر و برچسبهای آنها ، مراحل زیر را دنبال كنید:
•مطمئن شوید خانه مربوطه در
 ستون Values كه مقادیر و برچسبها در آن وارد می شود ، انتخاب شده است .
•بر روی
 منوی Edit كلیك كرده و سپس گزینه Copy را در درون آن كلیك نمایید.
•نشانگر ماوس
 را به به خانه ای ازستون Values منتقل كنید كه قرار است مقادیر متغیر بعدی در آن قرار بگیرد.
•بر روی منوی
Edit كلیك كرده و سپس گزینه Paste را در درون آن كلیك نمایید.
این روند كپی كردن را می توان برای هر تعداد متغیر تكرار
 كرد.

هفتمین ستون در Variable View : مقادیر مفقود (ستون
Missing
)
در spss می تواند هیچ خانه ی خالی وجود نداشته باشد . خانه ها توسط ردیفها (كه به طور طبیعی شامل موردها است مثل شركت كنندگان در یك آزمایش) وستونها (كه معرف متغیرهاست) تعریف می شود .بنابراین اگر خانه ای توسط كاربر پر نشود . spss یك مقدار مفقود سیستم در آن قرار خواهد داد كه در ویرایشگر داده ها با نقطه مشخص می شود. spss مقادیر مفقود سیستم در محاسبات میانگین ها ‌، انحراف معیارها وسایر آماره ها كنار می گذارد. اما این امكان نیز وجود دارد كه كاربر بخواهد spss با بعضی از پاسخها در مجموعه داده ها ، مانند داده های مفقود برخورد كند . برای مثال فرض كنید كه در یك نظرخواهی سیاسی ، پنج طبقه به كار رفته است (A,B,C,D,E) كه طبقه E موقعی به كار می رود كه شركت كننده از دادن پاسخ امتناع می كند وطبقه D برای حالتی است كه وی سؤال را نفهمیده است . در این حالت كاربر از spss می خواهد كه با این پاسخها مانند مقدار مفقود برخورد كند ، اما اطلاعات مربوط به پاسخهای D و E را برای ارائه فراوانی نسبی آنها در خروجی نگه دارد .درspss اصطلاحاً ، كاربر می خواهد كه بعضی از پاسخها به عنوان مقادیر مفقود كاربر(user-missing value) درنظر گرفته شود ( كه در مقابل مقادیر مفقود سیستم است ).
برای مثال ، در تجزیه وتحلیل مجموعه سؤالهای یك امتحان ،كاربر می تواند از 
spss بخواهد كه با مقادیر زیر به عنوان مقدار مفقود برخورد كند:
1- برای مثال نمرات بین صفر تا 20.
2- مواردی كه داوطلب بدون دادن پاسخ كتبی امتحان را ترك می كند .(ترك امتحان را می توان با یك كد قراردادی و نا مربوط مثل عدد 9- نشان داد . علامت منفی كمك می كند تا
 دریابیم كه عدد مربوطه نمی تواند صحیح باشد.)
جهت تعریف كردن چنین مقادیر مفقودی مراحل زیر را دنبال كنید:
•نشانگر ماوس را بر روی ستون Missing
قرار داده و كلیك كنید .
•برروی سه نقطه سایه دار سمت راست None
كلیك كنید تا كادر مكالمه Missing Values باز شود.
•ابتدا گزینه No missing values
انتخاب شده است .سه چهارگوش متنی زیر آن ، این امكان را به كاربر می دهد تا سه مقدار مفقود جداگانه (Discrete Missing Values) را تعریف كند كه در spss این سه مورد تحت عنوان missing(1) .missing(2) .missing(3 شناخته می شوند . در اینجا مقادیر كمی را ( مثلاً در یك متغیر گروهبندی ) تعریف كرد و یا رشته های حرفی كوتاه را مشخص نمود كه در هر حال باید با نوع متغیر تطبیق داشته باشد . گزینه های دیگر موجود در كادر مكالمه برای متغیرهای كمی كاربرد دارند . كاربر میتواند یك بازه از مقادیر را به عنوان مقادیر مفقود تعریف كند ، یا یك بازه و یك مقدار مشخص را تعریف نماید.
•برروی دكمه های Range plus one discrete missing value
كلیك كرده و مقادیر صفر و 20 را در چهارگوشهای High و Low وارد كنید و مقدار 9- را در چهارگوش Discrete value وارد نمایید.
•برروی OK
كلیك كنید .مقادیر فوق در خانه ستون Missing ظاهر خواهد شد.
همان گونه كه در مورد تعیین كردن ستون Values
دیده شد ، نسخه Variable View از ویرایشگر داده ها این قابلیت را دارد كه كاربر می تواند مقادیر مفقود تعریف شده برای یك متغیر را برای سایر متغیرها بیز كپی كند .بعد از تعریف كردن مقادیر مفقود یك متغیر مراحل زیر را دنبال كنید:
مطمئن شوید كه خانه§ مربوط به مقادیر مفقود در ستون Missing
انتخاب شده است.
بر روی منوی Edit
كلیك§ كرده و سپس بر روی گزینه Copy در درون آن كلیك نمایید.
نشانگر ماوس را به خانه§ مربوط به متغیر بعدی در ستون Missing
كه قرار است مقادیر مفقود آن تعریف شود ، قرار دهید.
بر روی منوی Edit
كلیك كرده و سپس گزینه Paste را در درون آن كلیك§ نمایید. این روند كپی كردن را میتوان برای هر تعدادی متغیر تكرار كرد.

هشتمین ستون در Variable View : پهنای ستون (ستون Column )
پهنای ستون در نسخه Data View از ویرایشگر داده ها را می توان با استفاده از این ستون تغییر داد. البته در عمل ، ندرتاًچنین كاری لازم است . برای تغییر پهنای ستون همانند تغییر ستونهای Width و Decimals عمل كنید یعنی در صفحه Variable View بر روی پیكان رو به پایین یا روبه بالا در سمت راست چهارگوش Column كلیك كنید ، تا پهنای دلخواه شما ظاهر شود.
اگر تمایل دارید كه اعداد شما در
صفحه Data View بدون اعشار نمایش داده شود یعنی اعشار را در شماره موردها حذف كنید باید بر روی ستونDecimals كلیك كنید و بر روی پیكان رو به پایین در سمت راست چهارگوش Decimals كلیك كنید ، تا عدد صفر ظاهر شود. تأثیر این تغییر این خواهد بود كه اعداد به صورت اعداد صحیح نشان داده میشود و خواندن داده ها بسیار راحت تر می شود.

نهمین ستون در Variable View : ردیف كردن داده ها (ستون Align )
به صورت پیش گزیده ، داده ها در Data View به صورت چپ چین ردیف شده اند اما گاهی وسط چین یا راست چین كردن آنها بهتر است .این ستون انجام این كار را امكانپذیر می كند و برای این كار نشانگر ماوس را بر روی این ستون قرار داده و كلیك كنید. بر روی پیكان رو به پایین در سمت راست عبارت Left كلیك كرده و گزینه های Right یا Center را انتخاب نمایید.

دهمین ستون در Variable View : سطح اندازه گیری (ستون Measure )
سطح پیش گزیده اندازه گیری برای متغیرهای كمی Scale و برای متغیرهای رشته ای Nominal می باشد.اما در مورد بعضی از دستورهای رسم نمودار ، امكان مشخص كردن اسمی بودن یا رتبه ای بودن متغیرها ، مفید است
http://2962000.persianblog.irمنبع :دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 2 بهمن 1390 06:59 ب.ظ