تبلیغات
آمار كاربردی - اهداف روش هاى چند متغیره

اهداف روش هاى چند متغیره

دوشنبه 11 بهمن 1389 02:18 ب.ظ

نویسنده : امید وثوقی
ارسال شده در: روش هاى چند متغیره ،

در استفاده از روشهاى چند متغیره اهداف عمده ى زیر مدنظر است:

1-تحلیل هاى یك متغیره بدون توجه به ارتباط بین متغیرهاى پاسخ انجام میشود، بنابراین از لحاظ آمارى باید در تحلیل هاى یك متغیره به اندازه ى تعداد آنها آزمون یا استنباط مورد نظر را انجام داد. اگر هر ی از این آنالیزها با صرف خطاى آلفا امكان پذیر باشد، نتیجه جمعى داراى خطاى بیشترى خواهد بود.از طرف دیگر، نتایج تحلیل هاى ی متغیره ، به دلیل آنكه بدون توجه به ارتباط متغیرهای پاسخ دنبال مى شوند، با واقعیت فاصله دارند. بهترین راه مقابله با این نوع خطاها ، استفاده از تحلیل هاى چند متغیرى است.

2- از آنجا كه افزایش تعداد متغیرها مستلزم افزایش حجم نمونه میباشد، در تحلیل هاپ چند متغیره، هدف دوم، كاهش بُعد و تقلیل متغیرهاست.

3- تبدیل متغیرهاى پاسخ به متغیرهاى جدیدى كه به یكدیگر وابسته نیستند.به این ترتیب میتوان در عمل به جاى انجام تحلیل هاى چند متغیرى كه از لحاظ عملى پذیره هاى زیادى لازم دارند و تفسیر نتایج آنها نیز دشوار است ، از تحلیل هاى یك متغیره با متغیرهاى تبدیل یافته استفاده كرد.

4-كشف تفاوت ها و شباهت هاى بین آزمودنى ها :
در این مورد یك روش دسته بندى به خوشه هاست. و یك روش نیز استفاده از رگرسیون لوجستیك است.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 11 بهمن 1389 09:33 ب.ظ